Fİkİrsel Lİderlİk

Sürdürülebilirlik tanımı, bugünün ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yetkinliklerini yok etmeden giderilmesini sağlayan gelişmedir. (UN Brundtland Commission, 1987)

‘Sürdürülebilir Kalkınma’ kavramı, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından ‘Ortak Geleceğimiz’ adıyla da benimsenen, Norveç’in ilk kadın Başbakanı Gro Harlem Brundtland tarafından hazırlanan ‘Brundtland Raporu’nun oluşturulması ve 1987 senesinde üye devletler tarafından benimsenmesiyle kullanılmaya başlanmıştır. Bu sürdürülebilirlik tanımının altında, çevresel, sosyal katılımcı ve ekonomik olmak üzere üç alt başlık bulunmaktadır. Alternatif olarak, günümüzde, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG – environmental, social, governance) tanımları da kullanılan alt başlıklardır. Bu bize sürdürülebilirlik etrafındaki tanımların henüz net oluşmadığını, yöntem ve hedeflerinin yoruma açık olduğunu göstermektedir.

Burada bizim benimsediğimiz tanımımızla sürdürülebilirlik, hala gelişmekte olan bir kavram olmakla birlikte,  insan hayatının kalitesini iyileştirmek hedefini, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutta birleştirerek, bunu tüm özel, kamu, sivil toplum faaliyetlerinin odağına yerleştirmektir.

Bu tanım kurumlar tarafından çok geniş ve hatta karmaşık bulunabilmektedir. Bununla birlikte, doğru tanımları ile açıklandığında ve yapılacaklar net bir şekilde ortaya konulduğunda, biz tüm kurumların sürdürülebilirlik konusunda adım atmaya niyetli olacaklarını düşünüyoruz.

Sustineo Istanbul’un amacı, kurumların (özel, kamu, kar amacı gütmeyen, ..), soyut sürdürülebilirlik kavramını, somut hareket planlarına dönüştürmesine ve uygulamaya almasına yönelik hizmetlere liderlik etmektir.

Bunu, liderleri sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirerek, karar almalarına yönelik bulgularımızı koyarak  ve konuyu yönetim operasyonlarının merkezine almalarına destek vererek yapmaktayız.

 

Sustineo Istanbul olarak biz bunu nasıl yapıyoruz?

En basit tanımıyla, sürdürülebilirlik kavramı etrafında karar yapısını destekleyici iş zekasını oluşturuyoruz; ‘sürdürülebilirlik planı’nın oluşturulmasını sağlıyoruz; bütünsel olarak ve kesintisiz bir uygulama için değişim ve dönüşüm desteği sunuyoruz.

 

Bir başka deyişle;

  • Sadece problemlerden bahsetmek yerine, yapılan iyi örnekleri de inceleyerek  ve bunları geliştirerek, neler yapılabileceğini konuşuyoruz.
  • Her organizasyonun yapısına, sektörüne, coğrafyasına, olanak ve fırsatlarına bakarak bir tanım geliştiriyoruz.
  • Planların geliştirilmesi kadar uygulanabilir olmasına ve ‘Sürdürülebilirlik Gündemi’nin nasıl uygulanacağına yön veriyoruz
  • İş modelinin, sağlanacak faydanın sürekli olması için, düzlemsel (lineer) değil, döngüsel bir ekonomik model olması gerektiğine inanıyoruz. ‘Sürdürülebilirlik Gündemi’nde bunu sağlayacak süreç tasarımları, akışlar, ölçümlemeler oluşturulmasına bakıyoruz.
  • Yapılan herhangi bir çalışmanın dünya, toplum ve organizasyon yapısı içinde olacak faydasına odaklanarak ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını birlikte değerlendiriyoruz. (‘Triple Bottom Line -Üçlü Alt Çizgi’ felsefesi)
  • Sürdürülebilir bir organizasyonun bilgi, inovasyon ve değerlere bağlı liderlik anlayışı altında mümkün olduğuna inanıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik gündeminin kurumlar  için bir varış noktası yerine, bir yolculuk olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla bu yolculuğa erken başlayanların oluşturdukları örnekler, diğer organizasyonların konuyu daha iyi anlayabilmeleri ve de kendi örneklerini yaratmak için esinlenmeleri açısından önemlidir.

Sustineo Istanbul olarak hedefimizi, bu sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda kurumları,  dünyadaki diğer uygun ve uygulanabilir örnekler ile fırsatları gündemlerine getirerek onları bilgilendirmek, esinlendirmek ve geçişlerini desteklemek doğrultusunda hizmetler yaratmak olarak koyuyoruz.